REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BUTIK.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://butik.pl (dalej jako: „Butik.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). 

Naszym celem jest udostępnienie platformy handlowej dla wszystkich osób korzystających z Butik.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem oferty dotyczące sprzedaży Produktów (dalej jako: „Sprzedawcy”) albo zamierzających dokonać ich zakupu (dalej jako: „Kupujący”). Usługodawca udostępnia platformę zakupową skierowaną do osób zainteresowanych szeroką gamą produktów z kategorii odzieży, która ze względu na konstrukcję Serwisu, pozwala znaleźć interesujące Produkty dla osoby o różnych gustach i zainteresowaniach. 

Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia miejsce dla Sprzedawców i Kupujących, a w określonych przypadkach jest stroną zawieranych przez nich umów sprzedaży. Prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (przede wszystkim dostarczenie produktu i dokonanie zapłaty) ciążą wyłącznie na Sprzedawcy i Kupującym. Dokonywanie zakupów produktów odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego
w Butik.pl, który umożliwia Kupującym między innymi wybór Produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony przez Kupującego produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez Butik.pl.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Butik.pl

 

1) O NAS

 1. Właścicielem Butik.pl jest BUTIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323549; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132757864; REGON: 141742063, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 600 652 801 (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca występuję w Serwisie również w roli Sprzedawcy. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.

2) DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

  2. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie. Cennik dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”. 

  3. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.

  5. GRUPA BUTIK.PL– serwisy internetowe (butik.pl oraz zszwyka.pl), a także profile w mediach społecznościowych, prowadzone przez Usługodawcę. 

  6. INFLUENCER/KLIENT POLECAJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, rozumie się przez to Usługobiorcę korzystającego z Serwisu w celu promowania Produktów w ramach prowadzonych przez siebie profili w mediach społecznościowych, na podstawie zawartej z Serwisem umowy. 

  7. KOD – unikatowy ciąg znaków identyfikujących Klienta w Sklepie Internetowym pod postacią linku.

  8. KLIENT POLECONY – Klient, który przystępuje do Programu Afiliacyjnego poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży na podstawie udostępnionego przez Klienta Polecającego linku. 

  9. KUPUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  10. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  11. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

  12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

  13. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  14. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy lub sam Usługodawca występujący w roli Sprzedawcy, będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym jako sprzedający i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Nadanie statusu Sprzedawca w ramach Serwisu jest regulowane przez pkt 7 ust. 10 Regulaminu. 

  15. PROGRAM AFILIACYJNY - Program Afiliacyjny dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

  16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BUTIK.PL – serwis internetowy prowadzone przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://butik.pl. 

  18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży, umowa świadczenia lub umowa o korzystanie z Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w ofercie Sprzedawcy (albo ustalonych na podstawie indywidulanych uzgodnień między Kupującym i Sprzedawcą – w razie prowadzenia takich uzgodnień) oraz zgodnie z niniejszym Regulaminie.

  19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  20. USŁUGOBIORCA/KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.

  21. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA/ORGANIZATOR – BUTIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323549; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132757864; REGON: 141742063, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 600 652 801. 

  22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3) O SERWISIE

 1. Butik.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedawca i Kupujący. Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów w ramach Serwisu – tj. w określonych przypadkach występuję jako strona zawieranej Umowy Sprzedaży. 

 2. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta i osób, do których stosuje się niektóre prawa konsumenta oraz ich prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta.

 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie
  i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.

 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z Serwisu i Usług Elektronicznych, jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, który wykorzystuje korzystając z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy.

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem Butik.pl, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 

  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Blog, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

  3. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z wyjątkiem odpłatnych funkcjonalności Serwisu wskazanych w Cenniku.

6) BLOG

   1. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

   2. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy, szczególnie poruszające tematykę związaną z bankowością i finansami. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady. Dodania komentarza wymaga od Usługobiorcy podania następujących danych: imienia oraz adresu poczty elektronicznej. 

   3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

   4. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

   5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest konieczne dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz polecania Produktów (na zasadach Influencera). Osoba składająca zamówienie ma możliwość utworzenia Konta, jednak nie jest to obowiązkowe, aby zawrzeć Umowę Sprzedaży.

 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres (kraj, miasto, ulica, numer domu/mieszkania) oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku korzystania z Usługi Konto sprzedawcy bądź Konta Influencera, może być również wymagane podanie: nazwy sklepu/butiku, adresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym adresu do doręczeń oraz nazwy konta w serwisie Instagram. 

 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia).

 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.

 6. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie, z wyłączeniem sytuacji jednoczesnego posiadania Konta Sprzedawcy i Influencera. 

 7. Korzystanie z Konta może być odpłatne zgodnie z zasadami wskazanymi w Cenniku, który określa wysokość i rodzaje opłat korzystania z Konta. Relacje w odniesieniu do płatnych usług wskazanych w Cenniku regulowane jest odrębnymi porozumieniami. W przypadku płatnego Konta Sprzedawcy, dodatkową funkcjonalnością jest m.in. możliwość integracji oferty z zewnętrznym sklepem internetowym. W odniesieniu do Konta Influencera, jest to możliwość dodatkowego „podpięcia” do niego Konta Sprzedawcy. 

 8. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z wyjątkiem odpłatnych funkcjonalności Serwisu wskazanych w Cenniku. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży.

 9. W ramach Usługi Konto, istnieje możliwość nadania Usługobiorcy statusu Influencera na zasadach wskazanych poniżej:

  1. Jedną z możliwości uprawniających do nadania statusu Influencera jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracji i potwierdzenie chęci nadania takiego statusu za pomocą kliknięcia w link wysłany automatycznie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracji. Drugą jest złożenie wniosku o nadanie statusu Influencera za pośrednictwem Konta. 

  2. Konto Influencera umożliwia promowanie Produktów w ramach prowadzonych przez siebie profili w mediach społecznościowych, na podstawie zawartej z Butik.pl umowy o świadczenie usług. Umowa taka zawierana jest na podstawie warunków wskazanych Usługobiorcy w trakcie uzyskiwania statusu Influencera, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7.1, z zastrzeżeniem pkt 7 ust. 9 pkt g.

  3. Usługodawca przesyła informację Usługobiorcy o nadaniu statusu Influencer, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt 7 ust. 9 pkt b.

  4. Formularz wniosku o nadanie statusu Influencera dostępny jest w ramach Konta. We wniosku o nadanie statusu Influencera Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane: nazwa konta w serwisie Instagram, nazwa konta w Serwisie oraz linki do profili Usługobiorcy w innych serwisach społecznościowych.

  5. Status Influencera może zostać nadany wyłącznie Usługobiorcy posiadającemu konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, który potwierdzi, że wskazane konto w serwisie społecznościowym jest jego własnością. 

  6. Usługodawca, po otrzymaniu wniosku o nadanie statusu Influencera, dokonuje weryfikacji danych podanych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności prowadzonych przez Usugobiorcę profili w serwisach społecznościowych. W przypadku ustalenia, iż podane przez Usługobiorcę dane są nieprawdziwe lub nie spełniają wymogów przewiedzianych w pkt 7 ust. 9, Usługodawca może odmówić nadania statusu Influencera.

  7. Konto Usługobiorcy, który złożył wniosek o nadanie statusu Influencera, po pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę, zostanie w sposób wyraźny oznaczone w Serwisie jako konto Influencera.

  8. W przypadku spełnienia przez Użytkownika warunków przyznania mu statusu Influencera wszelkie kwestie dotyczące wzajemnych relacji między Influencerem, a Usługodawcą zostaną objęte odrębnymi porozumieniami, których zawarcie nie jest jednak niezbędne do posiadania przez Usługobiorcę statusu Influencera.

  9. Istnieje możliwość wykupienia subkrypcji uprawniającej Influncera, do posiadania również statusu Sprzedawcy i działania na zasadach dogodniejszych niż standardowy Sprzedawca. Zasady dotyczące nadania tego statusu są regulowane odrębnym porozumieniem stron. Informacje o cenach dostępne są w Cenniku. 

  10. Influencer korzysta z dodatkowych funkcjonalności, takich jak listy zakupowe oraz własne stylizacje. 

   1. Listy zakupowe są funkcją, która pozwala Influencerowi na dodanie wybranych przez niego produktów do wirtualnej listy, który ma na celu umożliwić mu nawiązanie kontaktu z wybranym Sprzedawcą, celem podjęcia współpracy w zakresie promocji jego Produktów. Po dodaniu Produktu Sprzedawcy do listy zakupowej, dostaje on powiadomienie o działaniu Influencera, które umożliwia mu nawiązanie z nim kontaktu. Powiadomienie nie ma charakteru zobowiązującego dla Sprzedawcy. 

   2. Własne stylizacje stanowią funkcję, poprzez którą Influencerzy mogą dodawać zdjęcia swojego wizerunku w stworzonych przez nich stylizacjach, obejmujących m.in. Produkty oferowane przez Sprzedawców. Po dodaniu zdjęcia, Influencer może oznaczyć poszczególne Produkty na zdjęciu, które pozwolą na przekierowanie do właściwego sprzedawcy i konkretnego Produktu dostępnego w Serwisie. Dodając zdjęcia, Influencer musi wyrazić zgodę na udostępnienie swojego wizerunku i przekazania autorskich praw majątkowych do zdjęcia na rzecz Usługodawcy. Zakres zgody oraz pola eksploatacji wskazane w pkt 11 ppkt 16 i nast. stosuje się odpowiednio. Zgoda następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie uzyskiwania statusu Influencera.  

 10. W ramach Usługi Konto, istnieje możliwość nadania Usługobiorcy statusu Sprzedawcy na zasadach wskazanych poniżej:

  1. Jedną z możliwości uprawniających do nadania statusu Sprzedawcy jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracji i potwierdzenie chęci nadania takiego statusu za pomocą kliknięcia w link wysłany automatycznie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracji. Drugą jest złożenie wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy za pośrednictwem Konta. 

  2. Po przejściu przez proces zakładania Konta wskazany powyżej zarejestrowany użytkownik ma możliwość złożenia w ramach Konta wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy umożliwiającego dodawanie Ofert. O nadaniu statusu Sprzedawcy decyduje Usługodawca, po rozpatrzeniu wniosku Usługobiorcy.

  3. Formularz wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy dostępny jest w ramach Konta. We wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy Usługobiorca obowiązany jest podać następujące dane: nazwa sklepu, imię i nazwisko, firma, adres oraz NIP.

  4. Status Sprzedawcy może zostać nadany wyłącznie Usługobiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym także prowadzącemu tak zwaną działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

  5. Usługodawca po otrzymaniu wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy dokonuje weryfikacji danych podanych przez Usługobiorcę poprzez ogólnodostępne rejestry. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą o przesłanie kopii zaświadczeń lub innego urzędowego dokumentu, z właściwych rejestrów potwierdzających dane Usługobiorcy podane przy Rejestracji. W przypadku odmowy przesłania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub ustalenia przez UsługodawcęButik.pl, że podane dane są nieprawdziwe lub istnieje istotna wątpliwość co do ich prawdziwości, Usługodawca może odmówić nadania statusu Sprzedawcy.

  6. Konto Usługobiorcy, który złożył wniosek o nadanie statusu Sprzedawcy, po pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę, zostanie w sposób wyraźny oznaczone w Serwisie jako konto Sprzedawcy.

  7. Po otrzymaniu statusu Sprzedawcy, Usługobiorca obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych o numer rachunku bankowego.

  8. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczania w Serwisie w ramach profilu Sprzedawcy informacji o obowiązujących w zawieranych przez niego Transakcjach procedurach reklamacji (rękojmia za wady) i zwrotów (odstąpienie od umowy), jak również wszelkie inne informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

  9. Sprzedawca obowiązany jest również, niezwłocznie po zawarciu Transakcji, do przekazania Kupującemu wszystkich informacji, które zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, powinien przekazać Konsumentowi w przypadku umowy zawieranej na odległość, a także spełnić wobec Kupującego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w przypadku, gdy przepisy te mają zastosowanie.

  10. Sprzedawca akceptuje formy płatności dostępne w ramach Serwisu, a które będą wykorzystywane do realizacji płatności przez Klientów Serwisu.

8) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. 

 2. Z Formularza Zamówienia może korzystać zarówno Usługobiorca posiadający Konto w Serwisie, jak i osoba nieposiadająca Konta. 

 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

9) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola akcji. Zapisanie się na Newsletter jest również możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta przez Usługobiorcę – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez kliknięcie w link umożliwiający dokonanie takiej czynności, a który jest wysyłany wraz z każdą kolejną edycja newslettera. Wypisanie się z Newslettera następuje po upływie 5 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy, a w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera umieszczonego w otrzymanej wiadomości email w ramach Newslettera wypisanie się następuje ze skutkiem natychmiastowym.

10) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUGOBIORCY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie, składania Zamówienia przez Formularza Zamówienia, czy też wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Produktów oferowanych przez tego Usługobiorcę w Serwisie, tylko wtedy i w  takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami: 

  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są: 

   1. nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy;

   2. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

   3. wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich. 

   4. wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę, którego wystawienie jest zabronione zgodnie z wykazem dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (towary zakazane); 

   5. wystawienie oferty Produktu przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w Regulaminie; 

   6. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,

   7. składanie Zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży; 

   8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy; 

   9. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

   10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę; 

  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do  niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta i Formularza Zamówienia, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Usługobiorcy wystawianie nowych Produktów lub składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówień. 

  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym  wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta i Formularza Zamówienia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. 

  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu  ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.

  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 10 ust. 2 ppkt a. lit. viii-x Regulaminu.

  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji; 

  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

   3. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W przypadkach gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

 1. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

 2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 19. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach oferty wystawionego Produktu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści. 

 2. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

 3. Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

11) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW 

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym z zastrzeżeniem pkt 11 ust. 2.

 2. Usługodawca może weryfikować treść ogłoszeń co do ich zgodności z Regulaminem. Ustęp ten odnosi się wyłącznie do ofert dodawanych manualnie – tj. bez automatycznej integracji ze Sklepem Internetowym. W takim wypadku, oferta zostanie udostępniona w serwisie w terminie maksymalnym 3 dni roboczych od dnia jej dodania. 

 3. Wystawienie oferty w Serwisie jest bezpłatne. Usługodawca pobiera jednak prowizję od zawartej Umowy Sprzedaży (w tym kosztów wysyłki).

  1. Prowizja nie jest pobierana przez pierwszy miesiąc licząc od momentu nadania Usługobiorcy statusu Sprzedawcy. Wysokość i zasady naliczania prowizji są wskazane w poniższej tabeli:

Liczba porządkowa

Rodzaj konta

Wysokość prowizji

1

Konto Sprzedawcy (standard)

12%

2

Konto Sprzedawcy (konto profesjonalne – odpłatne)

10%

3

Konto Influencera (odpłatne połączone ze statusem Sprzedawcy

6%

 1. W przypadku wykupienia płatnych usług wskazanych w Cenniku, wysokość prowizji może być korzystniejsza niż wskazana powyżej w tabeli.

 2. Prowizja nie jest pobierana automatycznie. Jej płatność następuję na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, która wystawiana jest pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, który jest przedmiotem rozliczenia. Termin płatności wskazany jest na fakturze. Sprzedawcę ma dostęp do faktury w odpowiedniej zakładce w ramach Konta. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca może przesłać Usługodawcy potwierdzenie dokonania zwrotu środków na rzecz Kupującego, co jest podstawą do obniżenia kwoty, od której naliczana jest prowizja. 

 1. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać: 

  1. główne cechy Produktu; 

  2. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

  3. sposób i termin zapłaty; 

  4. sposób i termin dostawy; 

  5. miejsce i sposób składania reklamacji oraz zwrotów.

 2. Oferta sprzedaży składana przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę
  o Prawach Konsumenta. 

 3. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 4. Przedmiotem oferty różnych Sprzedawców mogą być te same Produkty. W związku z tym Produkty te mogą mieć różne ceny i warunki sprzedaży. Wybór określonego Sprzedawcy zależny jest wyłącznie od woli Kupującego.

 5. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym (poza miejscami do tego wyznaczonymi w Serwisie) oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

 6. Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i prowadzeniu sprzedaży.

 7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (towary zakazane).

 9. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne. 

 10. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

 11. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.

 12. Sprzedawca zobowiązuje się do aktualizacji danych dot. złożonego Zamówienia – w szczególności stanu jego realizacji (taka możliwość jest dostępna w ramach Konta Sprzedawcy.

 13. Z chwilą dodania oferty Sprzedawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na treść oferty w celu zamieszczenia oferty lub jej elementów w Serwisie oraz w ramach Grupy Butik.pl, w celu reklamowania i promowania działalności Serwisu, Usługodawcy i Sprzedawców. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści oferty - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treść oferty - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania treści oferty w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści oferty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.

 14. Licencja, o której mowa w ust. 15, obejmuje także tworzenie opracowań treści oferty przez Usługodawcę i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki Usługodawca uprawniony jest do korzystania z treści oferty. Usługodawca upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja). 

 15. Środki, które Sprzedawca otrzymuje od Kupujących są księgowane na subkoncie dostępnym u operatora płatności dostępnego w ramach Serwisu. Ich wypłata następuję poprzez odpowiednie zlecenie przekazane operatorowi płatności, które możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zaimplementowaniu takiej opcji za pomocą integracji dokonanej w ramach Konta Sprzedawcy. 

12) PLASOWANIE PRODUKTÓW, TOWARY I USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

 1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie: 

  1. umieszczenie Produktu we właściwej kategorii; 

  2. zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści oferty Produktu; 

  3. ilość opinii i wysokość oceny Sprzedawcy

  4. jakość prezentacji oferty, cechy wizualne oferty internetowej oraz jej opis; 

  5. dodanie zdjęć Produktu, ilość dodanych zdjęć; 

  6. korzystanie z odpłatnych możliwości promowania Produktów w Serwisie; 

 2. Parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. 

 3. Sprzedawca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Produktów – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania na plasowanie Produktów określa Cennik.

 4. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:

  1. Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis: dane danego Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (imię i nazwisko / nazwa, adres, ew. NIP) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów w Serwisie (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy, adres dostawy i odbioru); 

  2. Kupujący: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo szczegółowe dane Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży udostępnione mu przez Sprzedawcę, w szczególności konieczne do dokonania płatności lub korzystania z Produktu; ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach, informacja o wystawionych przez niego ocenach i komentarzach; 

  3. Sprzedawcy: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży (imię i nazwisko / nazwa, adres), ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach, informacja o otrzymanych przez niego ocenach i komentarzach oraz jego odpowiedziach na oceny i komentarze; dane statystyczne dotyczące jego sprzedaży w Serwisie;

  4. Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Usługobiorców, Kupujących i Sprzedawców w Serwisie, do których dostęp posiadają Usługobiorcy, Kupujący i Sprzedawcy w Serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Serwisu. 

13) PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 2. W przypadku gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę, zapłata za Produkt musi nastąpić każdorazowo, oddzielnie, do każdego ze Sprzedawców.

 3. Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego udostępnia Usługobiorcom następujące domyślne sposoby płatności tytułem zawartych Umów Sprzedaży:

 1. Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy:

 • Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Kupujący ze względów technicznych obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo po złożeniu Zamówienia i przekierowaniu go do bramki płatności lub niezwłocznego dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy.

14) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:

 1. Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuje ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienia następuje
  w momencie kliknięcia przez Kupującego pola Zamawiam z obowiązkiem zapłaty w Formularzu Zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. 

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego
i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.

 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.

 3. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

15) SYSTEM OCEN

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu Internetowego możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy lub Produktu oraz dodania opinii na temat przebiegu Umowy Sprzedaży.

 2. Ocena może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu, a także w stosunku do Produktów, które były przedmiotem zawartej przez strony Umowy Sprzedaży.

 3. Wystawiona ocena może zostać unieważniona na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).

 4. Kupujący, korzystając z systemu ocen, obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący wystawiający ocenę obowiązany  jest do zamieszczenia oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd. Kupującego zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści znieważających, pomawiających i naruszających cudze dobra osobiste.

 5. Usługobiorcy, który skorzysta z opcji wystawienia opinii może zostać przyznany rabat. 

16) PROGRAM AFILIACYJNY

   1. Warunki uczestnictwa w programie afiliacyjnym.

    1. Uczestnikiem Programu Afiliacyjnego może być każdy Klient. Udział w Programie Afiliacyjnym jest dobrowolny.

    2. Klient może przystąpić do Programu Afiliacyjnego poprzez dokonanie zakupu za pomocą udostępnionego przez Influencera linku polecającego. 

    3. We wszystkich przypadkach Uczestnikiem Programu Afiliacyjnego staje się zarówno Klient Polecający, jak i Klient Polecony.

    4. Klient Polecający oraz Klient Polecony obowiązani są do korzystania z Programu Afiliacyjnego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   2. Warunki organizacji programu afiliacyjnego.

    1. Klient Polecający dąży do pozyskania jak największej liczby Klientów Poleconych, zachęcając aktywnie do skorzystania z oferty produktowej Sklepu Internetowego. W tym celu Polecający zajmuje się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dystrybucją swojego Kodu, który znajduję się w panelu Konta Klienta.

    2. Za każdy Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Klienta Poleconego Klient Polecający otrzyma prowizję w wysokości 50% wartości prowizji Usługodawcy, obliczaną na podstawie zasad wskazanych w pkt 11 Regulaminu. 

    3. Warunkiem otrzymania prowizji z tytułu zawartej przez Klienta Poleconego Umowy Sprzedaży jest dokonanie całkowitej zapłaty za zamówione Produkty. Prowizja za zakupione Produkty zostaje przypisana do Konta Klienta Polecającego po upływie 21 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta Poleconego. 

    4. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Kodu, prowizja nie podlega wypłacie Klientowi Polecającemu.

    5. W Sklepie Internetowym, w panelu zarządzania Kontem, Klient Polecający posiada możliwość sprawdzenia wysokości kwoty przyznanych mu prowizji w danym momencie.

    6. Klientowi Polecającemu, prowizja jest wypłacana na zasadach właściwych dla prowizji Sprzedawcy. Postanowienia te stosuje się odpowiednio. 

   3. Postępowanie reklamacyjne w związku z Programem Afiliacyjnym.

    1. Reklamacje związane z Programem Afiliacyjnym Klient może składać na przykład pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

17) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

18) REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.

 2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania
  z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

19) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail:[email protected]).

  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

  4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

20) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 20.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[email protected] lub pisemnie na adres ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 26 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 10. Zawarte w niniejszym punkcie 19. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

21) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

21) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy pkt 22 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
  z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań  wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

22) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS –  distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy. 

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

 6. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

24) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

25) PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

  1. Usługobiorca, który uzyskuje status Influencera wyraża, w ramach osobnej zgody, udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na zdjęcia, grafiki oraz treści zamieszczana w ramach swojego Konta w ramach Grupy Butik.pl, w celu reklamowania i promowania działalności Serwisu, Usługodawcy i Sprzedawców. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, treści oraz grafik - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot licencji - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania treści oferty w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści oferty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.

 1. Licencja, o której mowa w pkt 25 ust 1, obejmuje także tworzenie opracowań treści oferty przez Usługodawcę i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki Usługodawca uprawniony jest do korzystania z treści oferty. Usługodawca upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja). 

 2. Na podstawie zgody, o której mowa w pkt 25 ust. 1, Usługobiorca uzyskujący status Influencera wyraża również zgodę na wykorzystanie, w formie i na polach eksploatacji określonych w pkt 25 ust. 2, swojego wizerunku przez Usługodawcę, w dowolnych celach związanych z promocją i marketingiem, oraz działalnością Serwisu, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. Oświadczenie to jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.).

26) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Zmiany Regulaminu: 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany Cennika, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 

 2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 26 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

 1. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

 2. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

  1. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

  2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 3. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 26 ust. 2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:

  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,

  2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 4. W przypadkach, o których mowa pkt. 26 ust. 2 ppkt d. Regulaminu  wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

27) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

DANE SPRZEDAWCY / USŁUGODAWCY

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Butik.pl ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem; 

 • Towary i usługi związane z pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste; 

 • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chronią

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest tutaj